Fonden og formål

Fonden Roskilde SØV er en værdibaseret, erhvervsfremmende fond der udspringer af et fromt ønske om at gøre godt for Roskilde. Vi adresserer konkrete samfundsudfordringer i samspil med kommune og lokale partnere. Formålet er at drive effektiv, og bæredygtig socialøkonomisk virksomhed i Roskilde, hvor oplevelsesdimensionen indtænkes i virksomhedens koncept. Fonden er stiftet i 2017 med økonomisk fødselshjælp fra Fonden Roskilde Festival.

 

Vision

Vi vil skabe en bedre verden og en by der emmer af, at der er plads til alle, og at vi tør noget.

Vi vil medvirke til at gøre Roskilde til hovedstad for socialøkonomi: Lave kongresser, konferencer og markedspladser og derigennem medvirke til at socialt udsatte får en meningsfuld tilværelse i positiv udvikling. Intentionen er at bidrage til et rummeligt arbejdsmarked der hjælper ledige og andre udsatte ind på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse.

Vi ønsker hermed at bidrage positivt til det lokale sociale, økonomiske og samfundsmæssige liv, i forhold til blandt andet livskvalitet, sammenhængskraft, bæredygtighed, og samfundsmæssig modstandsdygtighed.

 

Mission

At skabe og drive eksemplariske socialøkonomiske virksomheder i kendte og nyskabende former på grundlag af en innovativ tilgang, frontløberarbejde, samskabelse og omvendt inklusion.

At være til støtte for Roskilde kommune i kulinarisk, kulturel og social henseende. Vi ønsker at bidrage med ægte mad og ægte nærvær og at skabe rammer for overraskende, berigende og sjove oplevelser der omfatter både det hyggelige, det stemningsfulde og det meningsfulde og som giver medborgeren tilfredshed ved at lægge både sine penge og sit engagement.

At etablere et respektfuldt og hensynsfuldt samarbejde med andre aktører og virksomheder. Målet er at knytte lokale bånd ved at forbinde de forskellige indsatser i processen og stimulere en udvikling som også de lokale erhvervsdrivende vinder ved på den lange bane.

At skabe mødesteder for Roskildes kommunes beboere og turister.

 

 

Styrende værdier - måden vi er til på

Samskabelse, lokal forankring og demokratisk inddragelse

Fondens værdier udtrykkes i måden vi er til på, handler på og i mødet med ansatte, medborgere og samarbejdspartnere. Vi tror på udvikling af fondens virke gennem en organisk proces og i dialog med lokalsamfundets forskellige aktører. Vi tror på værdien af bredt socialt engagement gennem samskabelse, lokal forankring og demokratisk inddragelse og ønsker hermed at skabe sammenhængskraft og synergi mellem borgere, kommune og lokalsamfund. Standarden for vores arbejde er ordentlighed, tydelighed og gennemsigtighed samt efterlevelse af complianceregler.

 

Alle har ret til et meningsfuldt liv

Vi mener, at alle har ret til et meningsfuldt liv, herunder meningsfuld beskæftigelse, samt til at være del af og bidrage til samfundets fællesskab og produktive liv. Alle har ret til have en stemme og opleve den i relation til andre stemmer. At have en stemme er at bidrage med det man kan, uanset om det er i arbejdssammenhæng eller på anden vis.

 

Mennesket før diagnosen

I forhold til fondens målsætning om at tage udgangspunkt i samtiden sociale udfordringer forstår vi det at være ”udsat” som noget der karakteriserer en livssituation – ikke en identitet. Vi ser det derfor som værdifuldt at fremelske en tænkning, hvor man ser mennesket før den sociale problemstilling, diagnosen, handicappet m.m.

 

Principper - retningslinjer der bygger på de styrende værdier

Ambitiøse løsninger der virker

Vi tager udgangspunkt i samfundsproblemstillinger og skaber løsninger/muligheder - vi tænker nyt og ambitiøst samt konkret og praktisk – vi innoverer og gør det der virker.

 

Ret til at være og til at bidrage

Vi har en åben og eksperimenterende tilgang til innovation og socialt entreprenørskab som pejler efter værdier som medmenneskelighed, værdighed og ret til at være og til at bidrage.

 

Løsninger findes undervejs og skræddersys

Socialt entreprenørskab sigter i vores optik mod at skabe sammenhængskraft og bæredygtighed for alle i samfundet. Det kræver, at man går til opgaven med et åbent sind, søger nye forbindelser, og gør det der virker med fundamentale værdier og menneskesyn som pejlemærke. Det ligger i denne tankegang at løsninger findes undervejs og skræddersys specifikt til den enkelte situation og de involverede individer.

 

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed

Vi forstår bæredygtighed som noget miljømæssigt men i lige så høj grad som social ansvarlighed og økonomisk holdbarhed – og vi ser det som vores opgave at opstille ambitioner og målsætninger herfor.

 

Sammenhængskraft og modstandsdygtighed

Bæredygtighed forstås desuden som det at bidrage til samfundsmæssig sammenhængskraft og modstandsdygtighed. Dette sker via lokalt forankrede og indbyrdes forbundne indsatser, med en i åben samskabende tilgang og i respektfuld og hensynsfuld dialog med kommune og lokale partnere og erhvervsliv. Strukturelt udtrykkes denne sammenhængskraft ved Fondens aktiviteter og de socialøkonomiske virksomheder udvikles som et organisk sammenhængende hele, hvor den ene aktivitet understøtter den anden og hvor samfundsmæssige udfordringer løses i vekselvirkning med udviklingen af lokale sociale og produktive liv. På denne måde er potentialet for synergieffekter indlejret i mødet mellem værdier og handling i et praksisfelt.

 

Metodisk tilgang

Eksperimenterende og evaluerende tilgang

Fonden har en eksperimenterede innovativ tilgang til samfundsproblemstillinger realiseret i åbne lokalt forankrede processer. Her løses ikke kun opgaver - der produceres samtidig kultur i processen. Disse udviklingsprocesser er organiske og engagerer og inddrager det lokale liv i produktionen af forbundne og indbyrdes understøttende tiltag. Løsninger udvikles og skabes organisk undervejs. Der er ikke noget der er prædefineret svar, der er det svar vi skaber i fællesskab. De forskellige sager hænger sammen og understøtter hinanden som resultat af en naturlig udvikling hvor det ene fører til det andet. Vi insisterer på evalueringer og erfaringsopsamlinger i arbejdet med at konceptualisere bæredygtige ideer og principper således at de kan vinde udbredelse og anvendelse i andre sammenhænge.

 

Frontløberarbejde

Vi ser fondens aktiviteter som et stykke socialt frontløberarbejde, hvor Fonden skaber aktiviteter som fungerer eksemplarisk ved at skabe nye matches i lokallivet. Vi gør det der virker med overordnede værdier som pejlemærke, i dialog med omgivelserne og med en åben og samskabende tilgang for at stimulere synergi og for at skabe noget vildt sammen. Det handler ikke alene om at adressere udsatte målgrupper men ligeledes om at indgå i og være del af byens liv på en ganske særlig måde der supplerer og indgår i et frugtbart samspil med alle involverede og skaber grundlag for nye måde at leve sammen på.

 

Socialt entreprenørskab

Fonden praktiserer socialt entreprenørskab: Værdidrevet, samskabende, social innovation der virker i praksis, fordi det udvikles og udføres i praksis. Innovation består her blandt andet i det at knytte nye og ofte uventede forbindelser der stimulerer lokalsamfundets sociale, økonomiske og kulturelle cirkulation. Her udvikles forankrede netværk gennem samskabelse, og løsninger og nye projekter opstår på en organisk måde ud af en reflekteret og eksperimenterende praksis. Dette sætter os i stand til at adressere sociale og økonomiske udfordringer på nye måder og skabe uventede, anderledes og kreative løsninger skræddersyet til de mennesker og vilkår der er involveret.

 

Mennesket før diagnosen

Fonden ønsker at skabe grundlag for etablering af virksomheder, hvor kunderne kommer til os på vores præmisser, hvor ansatte på særlige vilkår kan overraske som ressource og hvor det øvrige samfund har mulighed for at relatere til mennesket snarere end ”diagnosen”, på en måde hvor alle vinder.

 

Mad som metode

Der arbejdes med mesterlære og sidemandsoplæring indenfor professionelle rammer og på et fag-fagligt grundlag. Dette indebærer at alle led af, for eksempel det at producere og levere kulinariske oplevelser, guides af fag-professionelle og at de daglige arbejdsopgaver og dertil knyttede arbejds- og oplæringsformer tilpasses den enkelte, således at der opstår synergi mellem produktion og personlig og faglig udvikling.

 

Omvendt inklusion

Fonden promoverer princippet ”omvendt inklusion”. Her gøres op med systemisk kassetænkning ved at man tilpasser opgaven og arbejdsformen til individet i stedet for omvendt. Vi mener at omvendt inklusion, ved at øge livskvaliteten og oplevelsen af mening hos den enkelte, har potentiale for at reducere samfundsudgifter i form af f.eks passiv forsørgelse, medicin, personlig vejledning m.m. Sådanne besparelser afspejler samtidig en bedring i individuel livskvalitet og evne til selvforvaltning. Grundlaget herfor udvikles i respektfuld og hensynsfuld dialog og indenfor en ramme der sikrer en handlingsorienteret synergi mellem borgeren, den socialøkonomiske virksomhed og lokalsamfundets øvrige aktører.

Fonden står på mål for at de initiativer der iværksættes skal give mening for ansatte og lokalsamfund og gøre en reel og anerkendelsesværdig forskel på alle niveauer.

Socialøkonomiske virksomheder forstås i ordets bredeste forstand og kan således både dække over virksomheder, hvor der finder personlig og faglig opkvalificering sted og hvor en ansættelse kan være en vej tilbage til arbejdsmarkedet eller et arbejdsliv på særlige vilkår – det kan også være rådgivningsvirksomhed, konsulentbistand, organisering af samfundsnyttige aktiviteter, hvor arbejdet udføres af frivillige borgere m.m. Det ligger i den organiske tilgang at der er mange veje til målet som alle kan supplerer og understøtter hinanden på forskellig vis.

 

Eksempler

 • Madhus: catering, receptioner og mødested for borgere og turister.
 • Oplevelsesøkonomiske tiltag.
 • Tomme containere laves til Råvaremarkede.
 • Folkekøkken laver mad af lokale råvarer – der leveres ligeledes til restaurant.
 • Rådgivning. Konsulenthus for andre kommuner m.m.
 • Krise- og psykologhjælp.
 • Bil- og cykelværksted.
 • Åbne og lukkede detailhandler.
 • … og meget andet. Kun fantasien sætter grænser.

 

Outputs - den konkrete forskel fonden ønsker at gøre

Individuelt

 • Et meningsfuldt arbejdsliv og øget livskvalitet.
 • Selvforvaltning
 • Deltagelse i fællesskaber organiseret omkring samfundets produktive liv.
 • At bidrage, blive set og have en stemme.
 • Personlig afklaring, udvikling, kompetenceudvikling og faglig opkvalificering.
 • Netværk og øget social og økonomisk tryghed.

 

Socialt og kulturelt

 • Meningsfuld beskæftigelse for alle.
 • Et rummeligt arbejdsmarked.
 • Sammenhængskraft, bæredygtighed, modstandsdygtighed, synergi.
 • Nye forbindelser og nye muligheder.
 • Relationer på tværs – øget social cirkulation.
 • Nye kulturelle tiltag, institutioner og udtryksformer.
 • Øget social kapital.
 • Inklusion
 • ”Bymæssig/kulturel teambuilding”.
 • Miljømæssig ansvarlighed.

 

Økonomisk

 • Skabe arbejdspladser.
 • Besparelser på overførselsindkomster, passiv forsørgelse, medicin, støttepersoner, personlig vejledning og terapi.
 • Nye forretninger.
 • Øget omsætning gennem øget lokal-økonomisk aktivitet.
 • Nye indtægtskilder.
 • Selvfinansierende sociale tiltag.
 • Overskuddet går tilbage i fælleskassen som økonomi.
 • Øge det socialøkonomiske område fra 10% til 25%.